Výstava

Euro Samoyed Show 2024
20.4. 2024 – Golf Resort Konopiště

Tvoršovice 27, 256 01 Benešov, Česká republika

Rozhodčí:
Mrs. Renata Fosatti, Itálie, chov. stanice „CORNO BIANCO“ CV
Mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů, BOB, BOS, BOV, BOJ  
Mrs. Hazel Fitzgibbon, Anglie, chov. stanice „SMILIESAM“ CV
Třída štěňat, dorostu, mladých, čestná a veteránů, Nejlepší plemeník, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší pár

Uzávěrka přihlášek:  31.3.2024

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.

Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. 

Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.

Psi v kruhu nesmí být při posuzování postaveni „face to face“ (obličejovými partiemi proti sobě) – viz cirkulář FCI 86/210.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nedává důvod pro vrácení výstavních i dalších poplatků.

Přihlašování bude pouze elektronicky přes www.dogoffice.cz. Každá přihláška musí mít přiloženu kopii rodokmenu, která zobrazuje jméno psa, jeho registrační číslo a jméno a adresu majitele nebo spolumajitelů.

Za psa v majetku člena klubu v souvislosti s poskytovanými slevami bude považován pouze pes/fena v majetku člena s platným členstvím. V případě psa ve spolumajitelství musí být členy s platným členstvím všichni jeho spolumajitelé.

Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno po zaplacení příslušného poplatku, a to nejpozději 10 dnů před výstavou. V případě, že vystavovatel neobdrží potvrzení k tomuto datu, měl by požádat o kontrolu přihlášky na e-mail: samojedklubcr@gmail.com

Vyplněním a podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy.

Vyplněním a podáním přihlášky se vystavovatel podvoluje všem ustanovením výstavního řádu FCI, výstavního řádu ČMKU, pravidlům a předpisům uvedených v těchto propozicích a pokynům organizátorů výstavy.

Veterinární podmínky:

  1. Všichni na výstavu přihlášení psi musí být klinicky zdraví.
  2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
  3. Psi z ČR musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele. Dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční-kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima. Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu!

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny 2700 Kč/110 €. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. Protest projedná komise, a to za přítomnosti hlavního rozhodčího. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování v kruzích) se neprojednává. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

Výstavní třídy:

Rozdělení výstavních tříd je dáno výstavním řádem ČMKU:

Třída štěňat(4–6 měsíců)
Třída dorostu(6–9 měsíců)
Třída mladých(9–18 měsíců)CAJC
Mezitřída(15–24 měsíců)CAC, Res. CAC
Třída otevřená(od 15 měsíců)CAC, Res. CAC
Třída vítězů(od 15 měsíců)CAC, Res. CAC
Třída čestná       (od 15 ti měsíců, soutěží o BOB)  
Třída pracovní(od 15 ti měsíců)CAC, Res. CAC
Třída veteránů(od 8 let)                                                           

Pro přihlášení do třídy vítězů je nutné doložit kopii o udělení titulu Interšampiona, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského nebo Světového vítěze. Pro přihlášení do třídy čestné musí být doložen certifikát titulu národního šampiona nebo Intešampiona. Pro přihlášení do třídy pracovní je nutné doložit certifikát.

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou velmi nadějný a nadějný.

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, čestné a veteránů se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborný nebo velmi dobrý.

Tituly:

CAJC, CAC, Res. CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV.  Nejlepší pár ESV (evropské speciální výstavy), Nejlepší chovatelská skupina ESV, Nejlepší plemeník ESV, Nejlepší štěně ESV, Nejlepší dorost ESV, Vítěz ESV mladých, Vítěz evropské ESV veteránů, Vítěz ESV.  Udělení těchto titulů není nárokové a nemusí být uděleny.

Všechny tituly a soutěže:

Nejlepší pár ESVPes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. V případě spolumajitelství musí být totožní i všichni spolumajitelé. Spolumajitelství musí být potvrzeno v PP psa.
Nejlepší chovatelská skupina ESVMinimálně tři a maximálně pět jedinců pocházejících z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku jednoho chovatele.
Nejlepší plemeník ESVPlemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen. 
Nejlepší veterán ESV-BOVDo soutěže nastupuje Vítěz evropské speciální výstavy veteránů pes a fena, oceněni známkou V 1
Nejlepší štěně ESVDo soutěže nastupuje pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorost ESVDo soutěže nastupuje pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Vítěz evropské speciální výstavyTitul obdrží dospělý pes a fena, soutěží psi a feny oceněni titulem CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
Nejlepší mladý ESV-BOJDo soutěže nastupuje pes a fena ze třídy mladých oceněni titulem CAJC a titulem Vítěz ESV mladých
Vítěz plemene ESV-BOBDo soutěže nastupují: Vítěz ESV pes a fena, Vítěz ESV mladých pes a fena oceněni titulem CAJC, Vítěz ESV veteránů pes a fena oceněni známkou V1 a pes a fena ze třídy čestné, oceněni známkou V1.
Vítěz druhého pohlaví ESV-BOSDo soutěže nastupují nejlepší z konkurence opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

Výstavní poplatky:

Přihláška bude přijata pouze s korektně zaplacenou platbou a předepsanými přílohami do jednotlivých tříd. Platba musí být poukázána na účet do 2 dnů od odeslání přihlášky!

Výstavní katalog obdrží vystavovatel pouze pro prvního přihlášeného psa.

Uzávěrka přihlášek:31.3.2024
Nečlenové Samojed klubu ČR:       
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů 1350 Kč/ 55 €
Za každého dalšího psa v majetku jednoho majitele (prvního psa nelze počítat ze třídy štěňat, dorostu a čestné)1250 Kč / 50 €
Štěně, dorost, čestná třída850 Kč / 35 €
Soutěže600 Kč / 25 €
Členové Samojed klubu ČR: 
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů   1100 Kč/45 €
Za každého dalšího psa v majetku jednoho majitele (prvního psa nelze počítat ze třídy štěňat, dorostu a čestné)                                      1000 Kč/40 €
Štěně, dorost, čestná třída600 Kč/25 €
Soutěže400 Kč/17€
Reklama v katalogu A5 Reklama v katalogu  ½ A5    30 €/700 Kč
15 €/350 Kč

Všechny aktivity je nutné objednat do data uzávěrky mailem na adrese: samojedklubcr@gmail.com

Výstava se bude konat na travnaté ploše v areálu Golf resortu, ale v případě nepříznivého počasí v místní hale!

Přihlášky vyplňujte on-line na www.dogoffice.cz

Platby z ČR odeslat na bankovní účet: 2001082844/2010

Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu plátce, uvedeného na přihlášce!

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1                                                

Majitel účtu:  Samojed klub z.s., Mělnická 205,250 65 Líbeznice

Zahraniční platby zaslat na Euro účet: 2701082845/2010

Variabilní symbol: číslo mobilního telefonu plátce, uvedeného na přihlášce!

IBAN: CZ 54 2010 0000 0027 0108 2845         BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Při neúčasti na Euro Samoyed Show 2024 z jakýchkoliv důvodů, nebudou vráceny výstavní ani další poplatky s akcí spojené!